Moción para iniciar la licitación del nuevo Plan General Estructural (PGE) de Godella

El grupo municipal Unides Podem-EU Godella, según lo que dispone el R.D. de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Godella la siguiente moción:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El actual urbanismo de Godella está sometido a una ordenación que finalizó en el año 1990 con el PGOU. Un plan pensado para 8 años y que continúa vigente a día de hoy, 31 años después.

No es de extrañar que estemos padeciendo actuaciones urbanísticas que a día de hoy nos parecen inconcebibles.

Lo obsoleto del plan unido a la dejadez en las funciones de los diferentes gestores municipales han llevado al municipio a padecer unas expropiaciones millonarias que vamos a tener que pagar todavía durante muchos, hasta 2028, sin que hayamos podido ni disfrutar de un parque por el que estamos pagando 11 millones de euros desde 2015, ni hemos sacado rendimiento a un terreno por el que pagamos 3 millones de euros dos años después, a esto se sumaba la previsión de una nueva expropiación para 2019.

 

Fue en el pleno de diciembre de 2018, a propuesta de mi grupo municipal, cuando se aprobó la elaboración de un nuevo PGE para el municipio,

 

El 15 de junio de 20219, en la firma del acuerdo de investidura se acordó iniciar los trámites para licitar el nuevo PGE antes de acabar 2019,

 

Acabó 2019, acabó 2020, estamos casi a mitad de 2021 y el nuevo PGE aún no se ha iniciado,

 

De nada ha servido disponer de una nueva moratoria que nos daba 2 años más de tiempo para evitar nuevas expropiaciones,

 

Desoyendo al Consell Municipal d’Urbanisme i Mediambient (CUMA), órgano consultivo de representación ciudadana en materia de urbanismo y de medio ambiente, desoyendo a quienes insistimos en la necesidad de adecuar el urbanismo de Godella a las necesidades actuales, ni el concejal de urbanismo, ni el grupo de gobierno, ni la alcaldesa como autoridad máxima, se han preocupado por empezar este proyecto,

 

Por todo lo expuesto, se propone al pleno del Ayuntamiento de Godella la adopción del siguiente

ACUERDO:

 

Iniciar en el plazo de 6 meses la licitación para contratar del equipo redactor del nuevo Plan General Estructural de Godella, estableciendo un cronograma de actuaciones y cumpliendolos plazos establecidos.

Mocio PGE final

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA PER LA RETIRADA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ NORD DEL PORT DE VALÈNCIA

El grup municipal Unides Podem-EU, segons el que disposa el R.D. de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa per al seu debat i aprovació en el Ple de l’Ajuntament de Godella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De dur-se a terme la projectada macroampliació, els efectes que històricament  ha causat el Port i els nous que hi vindran, sobre les platges, lʼAlbufera, la qualitat de l’aire i de l’aigua i sobre la salut, són de tal magnitud, de tal cost per a l’erari públic i tan irreversibles, que no és possible que el projecte de macroampliació siga acceptable ni socialment, ni ambientalment ni econòmicament.

Errors passats no poden avalar errors més grans en el futur. Se’ns diu que ja s’ha fet el dic nord i que això implica continuar endavant, però és preferible parar ara a seguir dilapidant diners en un projecte que determinarà de forma irreversible el model de ciutat per a les nostres filles i nétes durant els pròxims 100 anys, que va en contra de les mateixes directrius que impulsa el Consell en matèria de territori, i que té una vida útil curta, donades les característiques i els processos de canvi en el sector del transport marítim internacional, tant de mercaderies com de persones (especialment creuers).

Cal recordar que el Port ja ha fet retrocedir les platges de la Devesa, i ha destrossat La Punta i el barri de Natzaret. Planificació a la carta per a un grapat d’empreses front al dret a decidir de la ciutadania.

Se’ns diu que no podem «renunciar» a una inversió privada de 800 milions d’euros, però no ens diuen que l’ampliació del Port implicarà una despesa de més de 4.000 milions d’euros de diners públics per tal que siga funcional, doncs implicarà crear l’accés nord i fer noves ampliacions de la V-30, la V-31 i la V-21. Però, a més, l’ampliació implica efectes sobre la salut, la qualitat de l’aire, el soroll, la destrucció i la fragmentació d’ecosistemes, de l’horta que ens alimenta i dels nostres pobles, que pagarem entre tots i totes -no el Port ni l’empresa concessionària- i que ens endeutarà de forma que no podrem desenvolupar un model de ciutat, poble i de comarca divers, de proximitat i sostenible.

Apostem per invertir els diners en allò realment important i urgent: canvi climàtic i planificació per al bé comú. En una societat democràtica moderna, cal avaluar les inversions a la llum de la sostenibilitat i de l’equitat, de la seua capacitat per a generar benestar i assegurar el futur, especialment quan parlem de quantitats tant exorbitants i accions tan impactants.

El Port és una inversió intensiva en capital, altament automatitzada i amb caducitat curta, quan en la situació actual són necessàries les inversions intensives en llocs de treball i que avancen vers una veritable transició ecològica.

En línia amb els arguments de diverses entitats socials organitzades, veïnals, sindicals i ambientals de les comarques de l’Horta i de la ciutat de València, que espenten la campanya #MenysPortMésCiutat, el grup municipal Unides Podem-EU proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Ens sumem a la campanya ciutadana per a la paralització de la projectada macroampliació del Port de València i, en conseqüència,

1.- Demanem la retirada immediata i sense condicions de:

− El projecte d’ampliació nord del Port

− La construcció de la terminal nova de creuers junt als Poblats Marítims

− L’accés nord al Port i l’ampliació d’infraestructures de transport terrestre vinculades Així mateix, demanem la reversió de les infraestructures de primeres fases: dic nord de recer i ZAL sobre La Punta.

2.- Manifestem la nostra aposta per una economia per a les persones  i, en eixa direcció, perquè es prioritzen les inversions públiques i la reassignació de les previstes per a l’ampliació del Port per a:

− Pal·liar tots els impactes i danys que ja s’ha causat als barris i els ecosistemes valencians, i cap a sectors i necessitats urgents: agricultura de proximitat, salut pública i de qualitat, diversificació productiva .

− Política fiscal: eliminació de manera urgent dels privilegis fiscals i administratius i dels subsidis de l’activitat privada del Port per tal que incorpore almenys part dels costos socioambientals que genera, i així poder reinvertir aquests ingressos en la millora de formes de mobilitat més sostenibles, en impulsar sectors econòmics més justos i més distributius socialment, que no es basen en els combustibles fòssils.

3.- Apostem per protegir la salut de les persones i posar la vida al centre, i per a aconseguirho:

És imperatiu protegir la salut de les persones que habitem a les comarques d’influència del Port, raó per la qual exigim la definició i l’aplicació immediata de plans de control i reducció efectiva d’emissions de contaminació atmosfèrica i acústica, d’acord amb els nivells segurs de contaminació per a les persones admesos per l’Organització Mundial de la Salut. Plans capaços d’assolir la reducció d’emissions de CO2 del 7,6% anual necessària per a complir amb els objectius climàtics al 2030 que, a més, s’han d’acompanyar de l’impuls de models de producció-consum de proximitat, per a eliminar la petjada de carboni dels productes.

4.- Exigim l’aplicació de criteris de responsabilitat eco-climàtica. Amb una DIA de 2007, concedida en un context socioeconòmic y climàtic molt diferent, cal impulsar i implantar un nou model de governança dels ports i qualsevol iniciativa derivada d’ells, que done més veu i vot als territoris afectats i que contextualitze la gestió i la presa de decisions a la situació ecoclimàtica, econòmica i social actual. I abandonar definitivament qualsevol ampliació del Port, tant per a mercaderies com per a passatge, incloent-hi Zones Logístiques (ZAL).

Segon.- Fem una crida als responsables del territori al nostre país, perquè vetllen per la ciutadania a la qual representen i prenguen una posició decidida i activa a favor de l’interès general de la ciutadania i no d’interessos particulars d’empreses privades, i aturen el projecte d’ampliació del Port de València per a impulsar altres iniciatives sostenibles socialment, econòmicament i ambientalment, lliures de gasos d’efecte hivernacle i carboni, que posen la vida al centre.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Transport i a l’Alcaldia de la ciutat de

València, així com a les persones titulars del Ministeri de Foment i del Ministeri per a la Transició Ecològica i a la Presidència de l’entitat pública Ports de l’Estat, perquè preguen les mesures oportunes al respecte.

*******************************************

Jueves 4 de Marzo a las 18:30 Reunión Abierta Podem-EU Godella.

El próximo Jueves 4 de Marzo a las 18:30.

Reunión Abierta Unides Podem-Esquerra Unida Godella

en este enlace: https://meet.guifi.net/ReunionPodem-EUGodella


 Tutorial de uso reuniones a traves de Jitsi.

 

 

 

 

 

 

-Información sobre Presupuestos; Urbanismo y Medio Ambiente; Servicios Sociales y Públicos;
Sanidad.
-Trabajo Municipal de Unides Podem-EU.
-Propuestas, preguntas y aportaciones.

Telemática en la dirección https://meet.guifi.net/ReunionPodem-EUGodella

También puedes preguntar desde nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/PodemGodella
https://www.instagram.com/podemgodella
https://twitter.com/PodemGodella
Canal Telegram https://t.me/PodemGodella

o a través de correo@podemgodella.info.

Un saludo, os esperamos.


Reunió Oberta Unides Podem-Esquerra Unida Godella.

-Informació sobre Pressupostos; Urbanisme i Medi Ambient; Serveis Socials i Públics;
Sanitat.

-Treball Municipal de Unides Podem-EU.

-Propostes, preguntes i aportacions.

Telemàtica en l’adreça https://meet.guifi.net/ReunionPodem-EUGodella

També pots preguntar des de les nostres xarxes socials

https://www.facebook.com/podemgodella
https://www.instagram.com/podemgodella
https://twitter.com/podemgodella
Canal Telegram https://t.me/podemgodella

o a través de correo@podemgodella.info.

Una salutació, us esperem.

 

Mesures de pacificació del tràfic a Godella.

Mesures de pacificació del tràfic a Godella.

Instancia pacificació tràfic

¿Quieres que traslademos tu pregunta para el pleno municipal de Godella?

¿Quieres que traslademos tu pregunta, duda o sugerencia para el pleno municipal de Godella? Háznoslas llegar escribiendo a correo@podemgodella.info, irene.ferre@godella.es
o ponte en contacto por nuestras redes sociales https://twitter.com/PodemGodellawww.facebook.com/PodemGodellahttps://www.instagram.com/podemgodella/
y nosotros la planteamos por ti.

Por las medidas sanitarias el pleno municipal de Godella seguirá siendo telemático y no presencial ofrecemos a los posibilidad fomentar la participación.

Página 1 de 2

Funciona con WordPress & Tema de Anders Norén