El grup municipal Unides Podem-EU, segons el que disposa el R.D. de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa per al seu debat i aprovació en el Ple de l’Ajuntament de Godella la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De dur-se a terme la projectada macroampliació, els efectes que històricament  ha causat el Port i els nous que hi vindran, sobre les platges, lʼAlbufera, la qualitat de l’aire i de l’aigua i sobre la salut, són de tal magnitud, de tal cost per a l’erari públic i tan irreversibles, que no és possible que el projecte de macroampliació siga acceptable ni socialment, ni ambientalment ni econòmicament.

Errors passats no poden avalar errors més grans en el futur. Se’ns diu que ja s’ha fet el dic nord i que això implica continuar endavant, però és preferible parar ara a seguir dilapidant diners en un projecte que determinarà de forma irreversible el model de ciutat per a les nostres filles i nétes durant els pròxims 100 anys, que va en contra de les mateixes directrius que impulsa el Consell en matèria de territori, i que té una vida útil curta, donades les característiques i els processos de canvi en el sector del transport marítim internacional, tant de mercaderies com de persones (especialment creuers).

Cal recordar que el Port ja ha fet retrocedir les platges de la Devesa, i ha destrossat La Punta i el barri de Natzaret. Planificació a la carta per a un grapat d’empreses front al dret a decidir de la ciutadania.

Se’ns diu que no podem «renunciar» a una inversió privada de 800 milions d’euros, però no ens diuen que l’ampliació del Port implicarà una despesa de més de 4.000 milions d’euros de diners públics per tal que siga funcional, doncs implicarà crear l’accés nord i fer noves ampliacions de la V-30, la V-31 i la V-21. Però, a més, l’ampliació implica efectes sobre la salut, la qualitat de l’aire, el soroll, la destrucció i la fragmentació d’ecosistemes, de l’horta que ens alimenta i dels nostres pobles, que pagarem entre tots i totes -no el Port ni l’empresa concessionària- i que ens endeutarà de forma que no podrem desenvolupar un model de ciutat, poble i de comarca divers, de proximitat i sostenible.

Apostem per invertir els diners en allò realment important i urgent: canvi climàtic i planificació per al bé comú. En una societat democràtica moderna, cal avaluar les inversions a la llum de la sostenibilitat i de l’equitat, de la seua capacitat per a generar benestar i assegurar el futur, especialment quan parlem de quantitats tant exorbitants i accions tan impactants.

El Port és una inversió intensiva en capital, altament automatitzada i amb caducitat curta, quan en la situació actual són necessàries les inversions intensives en llocs de treball i que avancen vers una veritable transició ecològica.

En línia amb els arguments de diverses entitats socials organitzades, veïnals, sindicals i ambientals de les comarques de l’Horta i de la ciutat de València, que espenten la campanya #MenysPortMésCiutat, el grup municipal Unides Podem-EU proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Ens sumem a la campanya ciutadana per a la paralització de la projectada macroampliació del Port de València i, en conseqüència,

1.- Demanem la retirada immediata i sense condicions de:

− El projecte d’ampliació nord del Port

− La construcció de la terminal nova de creuers junt als Poblats Marítims

− L’accés nord al Port i l’ampliació d’infraestructures de transport terrestre vinculades Així mateix, demanem la reversió de les infraestructures de primeres fases: dic nord de recer i ZAL sobre La Punta.

2.- Manifestem la nostra aposta per una economia per a les persones  i, en eixa direcció, perquè es prioritzen les inversions públiques i la reassignació de les previstes per a l’ampliació del Port per a:

− Pal·liar tots els impactes i danys que ja s’ha causat als barris i els ecosistemes valencians, i cap a sectors i necessitats urgents: agricultura de proximitat, salut pública i de qualitat, diversificació productiva .

− Política fiscal: eliminació de manera urgent dels privilegis fiscals i administratius i dels subsidis de l’activitat privada del Port per tal que incorpore almenys part dels costos socioambientals que genera, i així poder reinvertir aquests ingressos en la millora de formes de mobilitat més sostenibles, en impulsar sectors econòmics més justos i més distributius socialment, que no es basen en els combustibles fòssils.

3.- Apostem per protegir la salut de les persones i posar la vida al centre, i per a aconseguirho:

És imperatiu protegir la salut de les persones que habitem a les comarques d’influència del Port, raó per la qual exigim la definició i l’aplicació immediata de plans de control i reducció efectiva d’emissions de contaminació atmosfèrica i acústica, d’acord amb els nivells segurs de contaminació per a les persones admesos per l’Organització Mundial de la Salut. Plans capaços d’assolir la reducció d’emissions de CO2 del 7,6% anual necessària per a complir amb els objectius climàtics al 2030 que, a més, s’han d’acompanyar de l’impuls de models de producció-consum de proximitat, per a eliminar la petjada de carboni dels productes.

4.- Exigim l’aplicació de criteris de responsabilitat eco-climàtica. Amb una DIA de 2007, concedida en un context socioeconòmic y climàtic molt diferent, cal impulsar i implantar un nou model de governança dels ports i qualsevol iniciativa derivada d’ells, que done més veu i vot als territoris afectats i que contextualitze la gestió i la presa de decisions a la situació ecoclimàtica, econòmica i social actual. I abandonar definitivament qualsevol ampliació del Port, tant per a mercaderies com per a passatge, incloent-hi Zones Logístiques (ZAL).

Segon.- Fem una crida als responsables del territori al nostre país, perquè vetllen per la ciutadania a la qual representen i prenguen una posició decidida i activa a favor de l’interès general de la ciutadania i no d’interessos particulars d’empreses privades, i aturen el projecte d’ampliació del Port de València per a impulsar altres iniciatives sostenibles socialment, econòmicament i ambientalment, lliures de gasos d’efecte hivernacle i carboni, que posen la vida al centre.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Transport i a l’Alcaldia de la ciutat de

València, així com a les persones titulars del Ministeri de Foment i del Ministeri per a la Transició Ecològica i a la Presidència de l’entitat pública Ports de l’Estat, perquè preguen les mesures oportunes al respecte.

*******************************************

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA PARA LA RETIRADA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA

El grupo municipal Unides Podem-EU, según lo dispuesto en el R.D. de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Godella la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De llevarse a cabo la proyectada macroampliación, los efectos que históricamente ha causado el Puerto y los nuevos que vendrán, sobre las playas, la Albufera, la calidad del aire y del agua y sobre la salud, son de tal magnitud, de tal coste para el erario público y tan irreversibles, que no es posible que el proyecto de macroampliación sea aceptable ni socialmente, ni ambientalmente ni económicamente.

Errores pasados no pueden avalar errores más grandes en el futuro. Se nos dice que ya se ha hecho el dique norte y que esto implica seguir adelante, pero es preferible parar ahora a seguir dilapidando dinero en un proyecto que determinará de forma irreversible el modelo de ciudad para nuestras hijas y nietas en los próximos 100 años, que va en contra de las mismas directrices que impulsa el Consejo en materia de territorio, y que tiene una vida útil corta, dadas las características y los procesos de cambio en el sector del transporte marítimo internacional, tanto de mercancías como de personas (especialmente cruceros).

Hay que recordar que el Puerto ya ha hecho retroceder las playas de la Devesa, y ha destrozado La Punta y el barrio de Nazaret. Planificación a la carta para un puñado de empresas frente al derecho a decidir de la ciudadanía.

Se nos dice que no podemos «renunciar» a una inversión privada de 800 millones de euros, pero no nos dicen que la ampliación del Puerto implicará un gasto de más de 4.000 millones de euros de dinero público para que sea funcional , pues implicará crear el acceso norte y hacer nuevas ampliaciones de la V-30, la V-31 y la V-21. Pero, además, la ampliación implica efectos sobre la salud, la calidad del aire, el ruido, la destrucción y la fragmentación de ecosistemas, de la huerta que nos alimenta y de nuestros pueblos, que vamos a pagar entre todos y todas -no el Puerto ni la empresa concesionaria- y que nos endeudará de forma que no podremos desarrollar un modelo de ciudad, pueblo y de comarca diverso, de proximidad y sostenible.

Apostamos por invertir el dinero en lo realmente importante y urgente: cambio climático y planificación para el bien común. En una sociedad democrática moderna, hay que evaluar las inversiones a la luz de la sostenibilidad y de la equidad, de su capacidad para generar bienestar y asegurar el futuro, especialmente cuando hablamos de cantidades tanto exorbitantes y acciones tan impactantes.

El Puerto es una inversión intensiva en capital, altamente automatizada y con caducidad corta, cuando en la situación actual son necesarias las inversiones intensivas en puestos de trabajo y que avanzan hacia una verdadera transición ecológica.

En línea con los argumentos de varias entidades sociales organizadas, vecinales, sindicales y ambientales de las comarcas de la Huerta y de la ciudad de Valencia, que empujan la campaña # MenysPortMésCiutat, el grupo municipal Unidas Podemos-EU propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Nos sumamos a la campaña ciudadana para la paralización de la proyectada macroampliación del Puerto de Valencia y, en consecuencia,

1.- Pedimos la retirada inmediata y sin condiciones de:

  • El proyecto de ampliación norte del Puerto
  • La construcción de la terminal nueva de cruceros junto a los Poblados Marítimos
  • El acceso norte al Puerto y la ampliación de infraestructuras de transporte terrestrevinculadas

Asimismo, pedimos la reversión de las infraestructuras de primeras fases: dique norte de abrigo y ZAL sobre La Punta.

2.- Manifestamos nuestra apuesta por una economía para las personas y, en esa dirección, porque se priorizan las inversiones públicas y la reasignación de las previstas para la ampliación del Puerto para:

  • Paliar todos los impactos y daños que ya se ha causado en los barrios y los ecosistemasvalencianos, y hacia sectores y necesidades urgentes: agricultura de proximidad, salud pública y de calidad, diversificación productiva.
  • Política fiscal: eliminación de manera urgente los privilegios fiscales y administrativos y delos subsidios de la actividad privada del Puerto para que incorpore al menos parte de los costes socioambientales que genera, y así poder reinvertir estos ingresos en la mejora de formas de movilidad más sostenibles , en impulsar sectores económicos más justos y más distributivos socialmente, que no se basan en los combustibles fósiles.

3.- Apostamos para proteger la salud de las personas y poner la vida en el centro, y para conseguirlo:

Es imperativo proteger la salud de las personas que habitamos en las comarcas de influencia del Puerto, por lo que exigimos la definición y la aplicación inmediata de planes de control y reducción efectiva de emisiones de contaminación atmosférica y acústica, de acuerdo con los niveles seguros de contaminación para las personas admitidos por la Organización Mundial de la Salud. Planes capaces de lograr la reducción de emisiones de CO2 del 7,6% anual necesaria para cumplir con los objetivos climáticos 2030 que, además, deben acompañarse del impulso de modelos de producción-consumo de proximidad, para eliminar la huella de carbono de los productos.

4.- Exigimos la aplicación de criterios de responsabilidad eco-climática. Con una DIA de 2007, concedida en un contexto socioeconómico y climático muy diferente, hay que impulsar e implantar un nuevo modelo de gobernanza de los puertos y cualquier iniciativa derivada de ellos, que dé más voz y voto a los territorios afectados y que contextualice la gestión y la toma de decisiones a la situación eco-climática, económica y social actual. Y abandonar definitivamente cualquier ampliación del Puerto, tanto para mercancías como para pasaje, incluyendo Zonas Logísticas (ZAL).

Segundo.- Llamamos a los responsables del territorio en nuestro país, para que velan por la ciudadanía a la que representan y tomen una posición decidida y activa a favor del interés general de la ciudadanía y no de intereses particulares de empresas privadas , y detienen el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia para impulsar otras iniciativas sostenibles social, económica y ambientalmente, libres de gases de efecto invernadero y carbono, que ponen la vida en el centro.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transporte y la Alcaldía de la ciudad de Valencia, así como a las personas titulares del Ministerio de Fomento y del Ministerio para la Transición Ecológica ya la Presidencia de la entidad pública Puertos del Estado, para que rezan las medidas oportunas al respecto.

 

Mocion_para_la_retirada_del_proyecto_de_ampliacion